Information gällande hantering av personuppgifter för Samverkansavdelningen vid Mittuniversitetet.

Personuppgiftsansvarig

Mittuniversitetet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Kontaktperson hos Samverkansavdelningen är Samverkanschef Robert Pettersson, robert.pettersson@miun.se, 010-142 80 00 (växel). Du kan även kontakta den person som ansvarar för aktiviteten.

För att komma i kontakt med Mittuniversitetets dataskyddsombud, vänligen vänd dig till Emelie Holmlund, emelie.holmlund@miun.se, 010-142 80 00 (växeln).

Ändamål

Samverkansavdelningen har till uppgift att skapa förutsättningar och underlätta för att omgivande samhälle och Mittuniversitetet ska kunna samverka med varandra. För att arrangera olika aktiviteter, events och konferenser behöver vi samla in och spara personuppgifter innehållande namn, företag/organisation/utbildningsprogram telefon och e-post. Ändamålet med detta register är att bidra till:

  • Samhällsutveckling (tillgängliggörandet av forskning, innovationer, studenters examensarbeten, m.m)
  • Kompetensförsörjning
  • Kompetensutveckling
  • Nätverkande och erfarenhetsutbyte
  • Övrig samhällsnytta

Mittuniversitetet kommer även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att Mittuniversitetet ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Kategorier av personuppgifter och källan till dem

Har du fått information eller inbjudan via e-post, sms eller brev? Vi skickar information och inbjudningar till personer som är relevanta för aktiviteter, event eller konferenser som Mittuniversitetet anordnar. Vi har dina kontaktuppgifter på grund av någon eller några av nedanstående kriterier:

  • Du själv har lämnat dina kontaktuppgifter till Mittuniversitetet vid ett tidigare tillfälle.
  • Mittuniversitetet har aktivt letat upp dina kontaktuppgifter, till exempel på hemsidor eller i offentliga register.
  • Vi har hämtat informationen från Mittuniversitetets befintliga interna register, ex student eller alumnregister.
  • Vi är tredje part och har fått dem från annan part.

Vill du veta på vilket av ovanstående sätt uppgifterna är hämtade i den inbjudan/information du fått, kontakta avsändaren på meddelandet.

Rättslig grund

Behandlingen av dina personuppgifter sker för att det är en del av Mittuniversitetets skyldighet enlig högskolelagen 1 kap. 2 § att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta.

Utlämnande

Mittuniversitetet är en offentlig myndighet och kan vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter till den som begär en allmän handling. Detta är i enlighet med reglerna om allmänna handlingar, såvida inte de ska beläggas med sekretess.

Lagring

Vi ser ett behov av att spara insamlade personuppgifter för framtida ändamål i syfte att bidra till samhällsutveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte eller övrig samhällsnytta.

Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt gällande lagstiftningen, exempelvis lag om allmänna handlingar och myndigheters arkiv etc.

Dina rättigheter

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen av dina omständigheter. För att använda sig av dina rättigheter kontakta dataskyddsombudet.

Synpunkter

Om du har frågor om eller synpunkter på Mittuniversitetets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Mittuniversitetets dataskyddsombud, Emelie Holmlund, emelie.holmlund@miun.se, 010-142 80 00 (växeln).

Alternativt kan du vända dig direkt med dina synpunkter på Mittuniversitetets behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om dataskyddsinspektionens tillsyn på https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/